Lycra color swatch card

Lycra color swatch card
lycra-color-001 lycra-color-001 lycra-color-001
الصفحة 1 no flashالصفحة 2 no flashالصفحة 3 no flash
lycra-color-flash-001lycra-color-flash-002lycra-color-flash-003
الصفحة 1 with flashالصفحة 2 with flashالصفحة 3 with flash

 There are 3 pages lycra color swatch card

We use camera to take three photos without flash mode,they are Page1 no flash/Page2 no flash/Page3 no flash

We also use camera to take three photos with flash mode,they are Page1 with flash/Page2 with flash/Page3 with flash